LED'S. LOOK. FORWARD. [BLOG]

[English below]

De kinderen zijn weer naar school en we mogen weer naar de kapper! De corona maatregelen worden stapje voor stapje versoepeld. Maar zodra het aantal coronabesmettingen weer toeneemt, zullen regels weer aangescherpt moeten worden. Versoepelingen en aanscherpingen zullen elkaar gaan afwisselen. Volgens een studie van Harvard kan dit nog wel een aantal jaren gaan duren. En ook Nederlandse hoogleraren en onderzoekers verwachten dat de social distancing nog wel 2 jaar kan duren, zolang er geen vaccin of medicijn gevonden wordt.

Tenzij je Mark Rutte heet of in het Outbreak Management Team zit, hebben we zelf geen invloed op de maatregelen die in de komende maanden of jaren genomen moeten worden om dit virus te controleren en de druk van de zorg te houden. Het zal grote gevolgen hebben voor ons leven de komende tijd. Maar heb je al eens nagedacht over de dingen waar je wel invloed op hebt? Hoe je wilt dat jouw leven er na deze crisis uit ziet?

170 Nederlandse wetenschappers zien COVID19 als een historische kans en unieke gelegenheid, om de maatschappij “radicaal duurzamer” te maken, zo schrijven zij in een manifest dat verscheen in Trouw. Onderdeel daarvan is ‘Vermindering van consumptie en reizen, met een radicale afname van luxueuze en verspillende vormen, richting noodzakelijke, duurzame en betekenisvolle vormen van consumptie en reizen’. In de glastuinbouwbranche wordt over de hele wereld gereisd. Nu de grenzen gesloten zijn, gaan de zaken wel gewoon door. Hebben we tijdens deze lockdown ontdekt dat reizen niet altijd noodzakelijk is? Er gaan nu ideeën op om reizigers na elke reis 3 weken in quarantaine te plaatsen. Is dat een reis waard? En wil je je familie in een positie plaatsen waarin zij meer kans lopen om besmet te worden?

Woon-werkverkeer is ook een manier van reizen. Hoe noodzakelijk is dit dagelijkse verkeer? Gaan we echt weer 5 dagen in de file staan om naar het werk te gaan. Of kun je drukke dagen vermijden door vanuit huis werken? Het scheelt ontzettend veel tijd, energie en frustratie en zo hebben we het de laatste tijd ook gedaan.

Onze kinderen konden de afgelopen 8 weken niet naar school, maar moesten thuis leren. Wij kregen inzicht in hun dagelijkse leven; waar zijn ze mee bezig, wat en hoe leren ze. Maar ook andersom krijgen zij een kijkje in ons werk, wat dat inhoudt en wie onze collega’s zijn. Het heeft ons, met de nodige strubbelingen, wel dichter bij elkaar gebracht. Wat kunnen we doen om deze betrokkenheid in de toekomst te behouden?

Ouderen in verzorgingshuizen zijn eenzamer dan ze al waren. Er ontstaan allerlei initiatieven om deze mensen uit een isolement te halen. Kinderen uit de buurt maken tekeningen voor ze en krijten hartjes op straat, artiesten treden op voor de deur. Als alles straks weer een beetje ‘normaal’ wordt, is er dan nog steeds zoveel aandacht voor de zwakkeren in onze samenleving?

We missen het contact met vrienden en familie. Hoe de dingen die ‘vroeger’ zo normaal waren, nu opeens zoveel waarde hebben gekregen. Hoe we weer van de kleine dingen kunnen genieten en met weinig tevreden kunnen zijn. Misschien ben je er achter gekomen dat je bepaalde mensen juist helemaal niet mist. Die meer energie kosten dan ze geven. Wat doe je daarmee als dit straks voorbij is.

Het is bekend dat er opvallend veel Corona patiënten met overgewicht op de IC belanden, en dat ouderen en mensen met een zwakkere gezondheid vatbaarder zijn om ernstig ziek te worden door dit virus. Aan je leeftijd kun je niets veranderen, maar aan je eigen gezondheid wel. Iedereen weet, als je gezond leeft, heb je minder kans om ziek te worden. Nu loop je dus waarschijnlijk ook meer risico op (heftiger effecten van) corona. Wil jij dat risico nemen? Is dit dan het moment om die lang uitgestelde lifestyle change toe te passen?

We zijn in deze twee maanden weken gedwongen om ons leven aan te passen. Hoewel het niet meevalt en we tegen beperkingen aanlopen, gaan er ook veel dingen goed en zijn we in oplossingen gaan denken. Stel je voor dat er binnen een jaar een vaccin tegen Corona wordt gevonden. Ga jij dan weer terug naar je ‘oude’ leven? Of wil je het met de kennis van nu een stukje beter maken? Ik denk dat we voorlopig nog genoeg tijd hebben om daar over na te denken.

Laten we hier beter uit komen. LED’S.LOOK.FORWARD.


 

LED'S. LOOK. FORWARD.          [BLOG]


The children are back to school and we can go to the hairdresser again! The corona measures are eased step by step. But as soon as the number of corona infections increases again, rules will have to be tightened up. Easing and tightening will alternate. According to a Harvard study, this may take several years. Also Dutch professors and researchers expect that social distancing can continue for up to 2 years, as long as no vaccine or medicine is found.

Unless your name is Mark Rutte or you’re part of  the Outbreak Management Team, we ourselves have no influence on the measures to be taken in the coming months or years to monitor this virus and keep the pressure of our healthcare. It will have major consequences for our lives in the near future. But have you ever thought about the things that you can influence? What do you want your life to look like after this crisis?

170 Dutch scientists see COVID19 as a historical opportunity and a unique opportunity to make society “radically more sustainable”, they write in a manifesto that appeared in newspaper Trouw. Part of this is "Reducing consumption and travel, with a radical decrease in luxurious and wasteful forms, towards necessary, sustainable and meaningful forms of consumption and travel." The Dutch greenhouse horticulture industry travels all over the world. Now that the borders are closed, business is still continuing. Have we discovered during this lockdown, that travelling is not always necessary? Ideas are now emerging to quarantine travelers for 3 weeks after each trip. Is that worth a trip? And do you want to put your family in a position where they are more likely to get infected?

Commuting is also a way of traveling. How necessary is this daily traffic? Are we really going to be stuck in traffic for another 5 days to go to work? Or can you avoid busy days by remote working from home? It saves a lot of time, energy and frustration and that's how we've done it lately.

Our children were unable to go to school in the past 8 weeks, but had to study at home. We got insight into their daily life; what are they doing, how and what do they learn. But it’s also the other way around, they get a look into our job, what that contains and who our colleagues are. It has brought us closer together (with the necessary difficulties). What can we do to maintain this commitment in the future?

Elderly people in care homes are more lonely than they already were. All kinds of initiatives are emerging to get these people out of isolation. Children from the neighborhood make drawings for them and chalk hearts on the street, artists perform in front of the door. When everything becomes a bit "normal" again, will there still be so much attention for the weak in our society?

We miss contact with friends and family. Things that used to be so 'normal' have suddenly gained so much value. We can enjoy the little things again and be satisfied with almost nothing. And maybe you found out that you don't miss certain people at all. Which cost more energy than they give. What do you do with that when this is over.

It is known that a striking large number of overweight Corona patients end up in ICU, and that older people and people of weaker health are more susceptible to becoming seriously ill from this virus. You cannot change your age, but you can change your own health. Everyone knows that if you live healthy, you are less likely to get sick. Now you are probably also more at risk of (more intense effects of) corona. Do you want to take that risk? Is it time to apply that long-delayed lifestyle change now?

We were forced to adjust our lives in these last two months. Although it is not easy and we encounter limitations, many things go well and we try to think in solutions. Imagine that finding a vaccine against Corona will take one year. Are you going back to your "old" life? Or do you want to make things a little better with today's knowledge? I think we still have enough time to think about that.

Let's get out of this better. LEDS.LOOK.FORWARD.

Reageren op deze blog?
Dat kan hieronder.

* Deze velden zijn verplicht.

Contact opnemen