Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden Lemnis Oreon

1. Definities

1.1. In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gebruikt:

Lemnis Oreon: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  Lemnis Oreon, gevestigd aan de Lorentzlaan 6, 3401 MX IJsselstein, Nederland, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 17240648;

Klant: de rechtspersoon die Producten heeft gekocht of gaat kopen;

Producten: de door Lemnis Oreon krachtens de Overeenkomst aan de Klant te leveren Producten;

Overeenkomst: de schriftelijke overeenkomst tussen Lemnis Oreon en de Klant, inclusief eventuele door beide Partijen ondertekende inkooporders;

Offerte: een schriftelijk voorstel van Lemnis Oreon aan een Klant of derde met daarin de prijsstelling en voorwaarden

voor de verkoop van Producten.

2. Toepasselijkheid

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten tussen Lemnis Oreon en de Klant en/of door Lemnis Oreon opgestelde Offertes. De algemene voorwaarden van de Klant zijn niet van toepassing op enige Overeenkomst of enige Offerte. Een exemplaar van de Algemene Voorwaarden is bij de Overeenkomst of Offerte gevoegd.

3. Betaling

3.1. De door de Klant voor de Producten te betalen prijzen zijn die welke met Lemnis Oreon in de Overeenkomst zijn overeengekomen. 

3.2. Indien de Klant in gebreke blijft met de nakoming van enige betalingsverplichting kan Lemnis Oreon de uitvoering en levering opschorten. Alle door Lemnis Oreon in verband met een dergelijke opschorting gemaakte kosten (inclusief opslagkosten) zijn door de Klant verschuldigd na indienen van de facturen door Lemnis Oreon.  Indien de Klant een dergelijke tekortkoming niet herstelt op een voor Lemnis Oreon bevredigende wijze en binnen een voor Lemnis Oreon bevredigend tijdsbestek, kan Lemnis Oreon, naar eigen keuze, de Overeenkomst beëindigen met betrekking tot het nog niet geleverde deel van de Producten en de nog niet verrichte werkzaamheden. In geval van een dergelijke beëindiging betaalt de Klant Lemnis Oreon de redelijke en gepaste beëindigingskosten, met inbegrip van de kosten die Lemnis Oreon heeft gemaakt met betrekking tot bestelde Producten en/of Producten waarvan de bestelling is aangekondigd, zoals kosten van derden (bijv. leveranciers). 

3.3. Indien de Klant failliet gaat of insolvent wordt, of indien tegen de Klant, vrijwillig of onvrijwillig, een procedure wordt aangespannen op grond van de faillissementswetgeving of enige insolventiewetgeving, heeft Lemnis Oreon het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. In geval van een dergelijke beëindiging betaalt de Klant Lemnis Oreon de redelijke en gepaste beëindigingskosten, die in ieder geval de kosten omvatten die Lemnis Oreon heeft gemaakt met betrekking tot de bestelde Producten en/of Producten waarvan de bestelling reeds is aangekondigd, zoals kosten van derden (bijv. leveranciers). 

3.4. Elke vraag van of betwisting door de Klant met betrekking tot een factuur of de geleverde producten moet schriftelijk worden ingediend binnen 10 werkdagen na de leveringsdatum. Indien een dergelijke vraag of betwisting niet binnen die periode wordt ingediend, stemt de Klant er uitdrukkelijk mee in afstand te doen van zijn recht op een dergelijke vraag of betwisting.

3.5. Indien betaling van een factuur niet plaatsvindt binnen de overeengekomen betalingstermijn zoals opgenomen in de Overeenkomst, is de Klant aan Lemnis Oreon onmiddellijk rente verschuldigd van 1,25% per (gedeelte van) 30 dagen vanaf de datum waarop de factuur betaald had moeten zijn.

3.6. Lemnis Oreon behoudt zich het recht voor om op alle bedragen die de Klant aan Lemnis Oreon verschuldigd is of wordt, bedragen in mindering te brengen die Lemnis Oreon aan de Klant verschuldigd is in verband met door de Klant aan Lemnis Oreon geleverde Producten of verleende diensten en eventuele andere bedragen die Lemnis Oreon aan de Klant verschuldigd is. Voor de toepassing van deze voorwaarde omvat Lemnis Oreon ook enige met Lemnis Oreon gelieerde onderneming.

3.7. Tenzij anders overeengekomen, dienen betalingen standaard binnen 14 dagen na uitgifte van de factuur te worden voldaan.

4. Belastingen

4.1. Alle belastingen, douanerechten, leges, inkomstenbelastingen en andere kosten of heffingen, met inbegrip van eventuele toepasselijke recyclingvergoedingen voor Producten, komen ten laste van de Klant.

4.2. Tenzij in de Overeenkomst uitdrukkelijk anders is overeengekomen, worden uitvoervergunningen geregeld door de door Lemnis Oreon gecontracteerde vervoerder. De Klant is echter te allen tijde verantwoordelijk voor het tijdig verkrijgen van een vereiste vergunning, zoals een uitvoervergunning, invoervergunning, of enige andere vergunning van overheidswege, ook al wordt een dergelijke vergunning aangevraagd door Lemnis Oreon of de door Lemnis Oreon ingeschakelde vervoerder. De kosten in verband met deze vergunningen worden aan het totale factuurbedrag toegevoegd. De Klant en Lemnis Oreon zullen elkaar redelijke medewerking verlenen bij het verkrijgen van de vereiste toestemmingen. Lemnis Oreon is niet aansprakelijk indien een vergunning wordt vertraagd, geweigerd, ingetrokken, beperkt of niet verlengd en de Klant wordt hierdoor niet ontheven van zijn verplichtingen om Lemnis Oreon voor de Producten te betalen.

5. Levering

5.1. Lemnis Oreon levert de Producten aan de Klant af fabriek (meest recente versie Incoterms) op het terrein van Lemnis Oreon (hetzij in Nederland, hetzij elders, zoals aangewezen door Lemnis Oreon). Tenzij in de Overeenkomst uitdrukkelijk anders is overeengekomen, wordt de levering van de Producten verzorgd door het door Lemnis Oreon gecontracteerde transportbedrijf. De Klant betaalt alle transport- en leveringskosten en -heffingen. Behoudens de verplichtingen in overeenstemming met de bovengenoemde Incoterms is Lemnis Oreon niet aansprakelijk voor enige door de Klant met betrekking tot de levering ingediende vordering. Deelleveringen zijn toegestaan.

5.2. Ook indien Lemnis Oreon de aan de Klant verkochte Producten installeert en/of monteert, gaat het risico met betrekking tot de Producten of onderdelen daarvan over op het moment dat Lemnis Oreon deze op het bedrijfsterrein van Lemnis Oreon of op een andere overeengekomen plaats aan de Klant ter beschikking stelt.

5.3. De eigendom van de Producten blijft bij Lemnis Oreon en gaat pas op de Klant over nadat de Klant de totale koopprijs voor de onder de Overeenkomst geleverde Producten heeft betaald, op voorwaarde dat de Klant aan zijn verplichtingen uit hoofde van een eventuele tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst uit hoofde van die Overeenkomst heeft voldaan. Het eigendomsvoorbehoud geldt ook in het geval de Klant de Producten reeds aan de klant van Klant heeft geleverd terwijl Klant de koopprijs voor de Producten nog niet volledig heeft betaald, en de Klant zorgt ervoor dat zijn klant op de hoogte is van dit eigendomsvoorbehoud. De Klant dient de onder het eigendomsvoorbehoud van Lemnis Oreon vallende Producten adequaat en voor eigen rekening te verzekeren tegen verlies, diefstal en andere schade waarvoor verzekering gebruikelijk is in het land waar Lemnis Oreon is gevestigd. Een kopie van deze verzekering moet op eerste schriftelijk verzoek aan Lemnis Oreon worden toegezonden. 

5.4. Indien en wanneer het noodzakelijk is om Producten te verzenden in kratten, kisten, pallets, anti-morsverpakkingen of containers of andere dergelijke verpakkingen, worden deze kosten aan de Klant in rekening gebracht. In het geval van terugzending van goederen in dergelijke verpakkingen in goede staat wordt de Klant volledig gecrediteerd, op voorwaarde dat deze terugzending plaatsvindt binnen 30 dagen na aflevering van de Producten op locatie van de Klant. Er worden geen kosten aangerekend voor standaardverpakkingen.

5.5. Bij levering op locatie van de Klant worden alle Producten geacht volledig, in onbeschadigde en goede staat te zijn geleverd, tenzij de Klant Lemnis Oreon binnen 4 werkdagen na levering schriftelijk in kennis stelt van enige schade of manco's, met volledige vermelding daarvan. Indien schade of de manco's die zijn gemeld als hierboven omschreven de verantwoordelijkheid zijn van Lemnis Oreon, zal Lemnis Oreon eventuele beschadigde Producten herstellen of vervangen of de Klant aanvullende Producten leveren om de manco's aan te vullen.

5.6. Orderbevestigingen, leveringsdata en andere fatale termijnen zijn slechts indicatief en Lemnis Oreon kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade of kosten indien deze data om welke reden dan ook worden overschreden.

6. Overmacht

6.1. Lemnis Oreon is niet aansprakelijk en wordt niet geacht schuldig te zijn aan wanprestatie of verzuim met betrekking tot haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst voor zover de nakoming van die verplichtingen direct of indirect wordt vertraagd of verhinderd ten gevolge van overmacht - met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het onvermogen, ten gevolge van oorzaken die redelijkerwijs buiten de macht van Lemnis Oreon liggen, om noodzakelijke materialen, noodzakelijke onderdelen of diensten te verkrijgen - en/of handelen (of nalaten) van de Klant. Een tekort aan onderdelen of vertragingen aan de zijde van de leveranciers van Lemnis Oreon wordt beschouwd als overmacht. 

6.2. Lemnis Oreon zal de Klant in geval van een dergelijke vertraging op de hoogte stellen. De datum van levering of uitvoering wordt verlengd met de extra tijd die redelijkerwijs nodig is om het effect van de vertraging te ondervangen.  Lemnis Oreon zal de Klant zo snel als praktisch mogelijk is in kennis stellen van een herziene geschatte leveringsdatum.  

6.3. Indien de in dit artikel omschreven vertraging langer duurt dan honderdtwintig (120) dagen en de partijen geen herziene basis voor de levering van de Producten zijn overeengekomen, kunnen beide partijen (behalve wanneer de vertraging wordt veroorzaakt door de Klant, in welk geval alleen Lemnis Oreon) de betrokken kooporder of Overeenkomst met inachtneming van een schriftelijke opzegtermijn van dertig (30) dagen beëindigen, waarna de Klant Lemnis Oreon onverwijld alle openstaande facturen zal betalen.

7. Garantie

7.1. Lemnis Oreon garandeert de Klant dat de Producten op het moment van levering vrij zijn van materiaal-, fabricage- en eigendomsfouten.

7.2. Indien zich binnen de Garantieperiode (zoals gedefinieerd in paragraaf 7.3) een tekortkoming voordoet in de naleving van de voorgaande garantie, zal de Klant Lemnis Oreon daarvan onverwijld in kennis stellen en de Producten onverwijld ter beschikking stellen voor correctie. Lemnis Oreon zal vervolgens elk gebrek herstellen door, naar eigen keuze, (i) de gebrekkige Producten te herstellen of (ii) de nodige vervangende Producten ter beschikking te stellen onder dezelfde verzendingsvoorwaarden die werden gebruikt voor de oorspronkelijke verzending; of (iii) de prijs van de betreffende Producten terug te betalen.

7.3. De voornoemde garanties (behalve wat de eigendom betreft) voor elk Product gelden voor gebreken die zich voordoen binnen een maximum van vijfentwintigduizend (25.000) uur en tot een maximum van zestig (60) maanden vanaf de levering van het Product (de "Garantieperiode").

7.4. De levering van gerepareerde of vervangende Producten door Lemnis Oreon ingevolge artikel 7.2 houdt geen verlenging in van de duur van de Garantieperiode.

7.5. Lemnis Oreon geeft geen garantie op de Producten of gerepareerde of vervangende Producten (i) voor normale slijtage of (ii) die betrokken zijn geweest bij een ongeval. De hierin uiteengezette garanties en rechtsmiddelen zijn voorts afhankelijk van (i) de juiste opslag, installatie, bediening en onderhoud van de Producten en (ii) reparatie of wijziging overeenkomstig de instructies of goedkeuring van Lemnis Oreon. Lemnis Oreon geeft geen garantie voor apparatuur of diensten van anderen die door de Klant zijn aangewezen, indien dergelijke apparatuur of diensten gewoonlijk niet door Lemnis Oreon worden geleverd.

7.6. De voornoemde garanties zijn exclusief en komen in de plaats van alle andere garanties en waarborgen, ongeacht of deze schriftelijk, mondeling, impliciet of wettelijk zijn.

7.7. In geen geval betekent een beroep op enige garantie dat de Klant niet hoeft te voldoen aan zijn betalingsverplichtingen zoals bepaald in de Overeenkomst.

8. Vrijwaring door Lemnis Oreon

8.1. Lemnis Oreon gaat ermee akkoord de Klant te vrijwaren en schadeloos te stellen voor elke rechtmatige vordering van een derde partij dat het gebruik van een Product door de Klant inbreuk maakt op een Amerikaans octrooi dat is verleend vóór de datum van het voorstel van Lemnis Oreon aan de Klant, of op een nationaal octrooi dat voortvloeit uit de verlening van een octrooi door het Europees Octrooibureau of dat nationaal is verleend, na beëindiging van een eventuele oppositieprocedure. De Klant is verplicht Lemnis Oreon onverwijld in kennis te stellen van de ontvangst van een dergelijke vordering, en neemt op geen enkele wijze een standpunt in dat nadelig is voor Lemnis Oreon met betrekking tot een dergelijke vordering. Voorts is de Klant verplicht Lemnis Oreon alle informatie, medewerking en exclusieve bevoegdheid te verlenen om de vordering af te handelen en te verdedigen. Lemnis Oreon zal, naar eigen keuze en op eigen kosten, hetzij (i) de vordering of een rechtsgeding of procedure schikken of verdedigen en alle schadevergoedingen en kosten betalen die in dat geding aan de Klant worden opgelegd, hetzij (ii) voor de Klant het recht verwerven om de Producten te blijven gebruiken, hetzij (iii) de Producten zodanig wijzigen dat zij ­geen inbreuk meer maken, hetzij (iv) de Producten vervangen door niet-­inbreukmakende Producten, hetzij (v) de inbreukmakende Producten verwijderen en de prijs terugbetalen. Indien, in een rechtsgeding voortvloeiend uit een dergelijke vordering, het voortgezette gebruik van de Producten voor het beoogde doel wordt verboden door een rechtbank in het bevoegde rechtsgebied, zal Lemnis Oreon naar eigen keuze één of meer van de hierboven onder (ii), (iii),

(iv) of (v) genoemde acties ondernemen. Het voorgaande omvat de volledige aansprakelijkheid van Lemnis Oreon voor octrooibreuk op enig Product.

8.2. Artikel 8.1 is niet van toepassing op (i) een Product dat is vervaardigd naar ontwerp van de Klant of (ii) het gebruik van een Product dat in het kader van de Overeenkomst is geleverd in combinatie met andere apparaten of materialen die niet door Lemnis Oreon zijn geleverd. Lemnis Oreon aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor octrooibreuk met betrekking tot enig Product of gebruik zoals beschreven in de voorgaande zin.

8.3. Met betrekking tot enig onder de Overeenkomst geleverd Product dat niet door Lemnis Oreon is vervaardigd, is alleen de octrooibescherming van de fabrikant, zo die er is, van toepassing.

9. Beperking van aansprakelijkheid

9.1. De totale aansprakelijkheid van Lemnis Oreon voor alle vorderingen van welke aard dan ook als gevolg van contract, garantie, schadevergoeding, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), risicoaansprakelijkheid, of anderszins, voortvloeiend uit of verband houdend met deze Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst of de uitvoering of schending daarvan, of uit het gebruik van Producten, is niet hoger dan de totale prijs van de Overeenkomst krachtens welke de Producten die aanleiding gaven tot de vordering aan Klant werden verkocht, met een maximum van € 500.000,00 (vijfhonderdduizend Euro) in totaal. Alle aansprakelijkheid van Lemnis Oreon met betrekking tot vorderingen van welke aard dan ook eindigt na afloop van de Garantieperiode, met dien verstande dat de Klant een aanspraak op dergelijke aansprakelijkheid die ontstaat tijdens de Garantieperiode kan afdwingen door middel van een tijdig aanhangig gemaakte rechtsvordering.

9.2. In geen geval, hetzij als gevolg van contractbreuk, garantie, schadeloosstelling, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid, of anderszins, zijn Lemnis Oreon of haar onderaannemers of leveranciers aansprakelijk voor winst- of inkomstenderving, verlies van gebruik van de Producten of enige bijbehorende apparatuur, kosten van vervangende Producten of enige bijbehorende apparatuur, of enige bijzondere, gevolg-, incidentele, indirecte, speculatieve, punitieve of exemplarische schade, of vorderingen van klanten van de Klant voor enige van de voorgaande vormen van schade, en de Klant vrijwaart Lemnis Oreon tegen alle dergelijke vorderingen van klanten van de Klant. Het bovenstaande laat de verplichtingen van Lemnis Oreon uit hoofde van de toepasselijke wetgeving inzake productaansprakelijkheid jegens consumenten onverlet.

9.3. De Klant is niet gerechtigd de Producten op enige wijze te wijzigen of aan te passen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Lemnis Oreon. Lemnis Oreon aanvaardt geen aansprakelijkheid voor Producten die in strijd met deze bepaling zijn gewijzigd of aangepast.

9.4. Onverminderd hetgeen is overeengekomen met betrekking tot directe schade, is de aansprakelijkheid van Lemnis Oreon voor alle andere vormen van schade beperkt tot het bedrag dat onder haar aansprakelijkheidsverzekering voor de betreffende gebeurtenis wordt uitgekeerd.

10. Wijzigingen

10.1. Technische wijzigingen op verzoek van Lemnis Oreon: Lemnis Oreon behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken en zonder enige aansprakelijkheid jegens de Klant:

(a) de specificaties of het ontwerp van een Product of model te wijzigen;

(b) de productie van een Product of model stop te zetten of te beperken (met een voorafgaande kennisgeving van 3 maanden);

(c) de leveringen van een dergelijk Product of model te annuleren of te beperken;

(d) de ontwikkeling van een nieuw product of model stop te zetten of te beperken, ongeacht of een dergelijk nieuw product of model al dan niet publiekelijk is bekendgemaakt;

(e) nieuwe producten of modellen te vervaardigen met kenmerken die een Product geheel of gedeeltelijk verouderd maken;

(f) dergelijke gewijzigde producten bij het uitvoeren van bestellingen te vervangen door de eerdere Producten, of

(g) haar wijze van distributie van een onder deze Overeenkomst vallend Product of productlijn te wijzigen, alsmede de divisie, afdeling of bedrijfsactiviteit van de Lemnis Oreon via welke de Lemnis Oreon optreedt met betrekking tot deze Overeenkomst te wijzigen.

10.2. Lemnis Oreon zal zich naar beste vermogen inspannen om de Klant onverwijld van dergelijke beslissingen in kennis te stellen. Lemnis Oreon en de Klant zullen dan onderhandelen over de voorwaarden waaronder eventuele bestellingen die door Lemnis Oreon vóór een dergelijke kennisgeving zijn aanvaard, worden uitgevoerd. Lemnis Oreon is niet verplicht een Product te leveren dat op grond van de voorgaande leden is verwijderd of gewijzigd en dat door de Klant is besteld nadat voornoemde kennisgeving is gedaan. In het geval dat de Klant inschrijvingen uit heeft staan bij afnemers, zal de Klant Lemnis Oreon daarvan in kennis stellen en zal Lemnis Oreon al het redelijkerwijs mogelijke doen om de ingetrokken, gewijzigde of vervangen Producten te leveren.

10.3. Wijzigingen door de Klant: De Klant kan, door middel van een schriftelijke wijzigingsopdracht, wederzijds overeengekomen wijzigingen aanbrengen in de bestelling van de Producten en de geplande verzenddatum. Indien een dergelijke wijziging leidt tot een verhoging of verlaging van de kosten of de tijd die vereist is voor de uitvoering van het werk in het kader van de Overeenkomst, zal een billijke aanpassing van de prijs van de Overeenkomst en van de geplande verzendingsdatum plaatsvinden. Lemnis Oreon is niet verplicht het gewijzigde of extra werk uit te voeren totdat de prijs van de wijziging en het effect ervan op de geplande verzendingsdatum zijn overeengekomen in een schriftelijke wijzigingsopdracht.

10.4. Wettelijk verplichte wijzigingen: De Klant zal Lemnis Oreon onmiddellijk in kennis stellen van het bestaan en de inhoud van enige wet, voorschrift, beschikking of­verordening die van invloed kan zijn op de krachtens deze Overeenkomst geleverde Producten of diensten. Indien een dergelijk(e) wet, voorschrift, beschikking of­verordening invloed heeft op de prijs van Producten of diensten, zal Lemnis Oreon deze prijs aanpassen aan de extra kosten en uitgaven die Lemnis Oreon als gevolg daarvan moet maken. Alle andere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst of de bestelling die door een dergelijke wijziging worden beïnvloed, met inbegrip van maar niet beperkt tot de geplande leveringsdatum, worden dienovereenkomstig gewijzigd.

10.5. De prijs zal naar billijkheid worden aangepast naar aanleiding van de extra kosten die Lemnis Oreon heeft gemaakt als gevolg van 10.2 en 10.3. Voor zover dat nodig is om aan het voorgaande te voldoen, worden redelijke aanpassingen aangebracht aan de leveringsdatum, de criteria voor de evaluatie van de prestaties en de data waarop de prestaties worden geleverd.

11. Vertrouwelijkheid

Elke partij verbindt zich ertoe om op geen enkel ogenblik vertrouwelijke informatie betreffende de zaken of aangelegenheden van de andere partij (of van een lid van de groep vennootschappen waartoe de andere partij behoort) die haar ter kennis is gekomen (of in de toekomst zou kunnen komen), te gebruiken, bekend te maken of mee te delen aan eender welke persoon, tenzij zulks bij wet of door een wettelijke of regelgevende autoriteit wordt vereist. Bovendien zal elk van de partijen zich naar redelijkheid inspannen om te voorkomen dat vertrouwelijke informatie over dergelijke aangelegenheden openbaar wordt gemaakt of wordt bekendgemaakt.

12. Diversen

12.1. Beëindiging van de Overeenkomst ontslaat geen van de partijen van enige verplichting die voortvloeit uit werkzaamheden die vóór de beëindiging zijn verricht.

12.2. Lemnis Oreon kan haar rechten en verplichtingen met betrekking tot de Producten en de vorderingen die voortvloeien uit de verkoop van de Producten zonder toestemming van de Klant geheel of gedeeltelijk overdragen aan één of meer van haar dochterondernemingen of gelieerde ondernemingen. Indien en wanneer van toepassing stemt de Klant ermee in om uitvoering te geven aan de documenten die nodig kunnen zijn om een dergelijke overdracht te bewerkstelligen. De Klant is niet gerechtigd enige of al zijn rechten of verplichtingen uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst over te dragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Lemnis Oreon.

12.3. Wijzigingen van deze Algemene Voorwaarden en/of van de Overeenkomst zijn niet geldig tenzij en totdat zij schriftelijk zijn vastgelegd en door of namens de partijen zijn ondertekend. Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst ongeldig of onverbindend is of wordt­, blijven beide partijen gebonden aan de overige bepalingen. In dat geval vervangen beide partijen de ongeldige of onverbindende bepaling­door bepalingen die geldig en bindend zijn en die, voor zover mogelijk, een soortgelijk effect hebben als de ongeldige of onverbindende­bepaling, gelet op de inhoud en het doel van deze Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst.

12.4. Deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp ervan en vervangen alle eerdere overeenkomsten, regelingen, verbintenissen of verklaringen met betrekking tot dat onderwerp.

12.5. Alle beschrijvingen, afbeeldingen en andere gegevens betreffende gewichten en afmetingen van de Producten, zoals door Lemnis Oreon verstrekt in catalogi, prijslijsten, reclamemateriaal e.d. zijn slechts algemene beschrijvingen en geven op geen enkele wijze aanleiding tot enige aansprakelijkheid van Lemnis Oreon. Lemnis Oreon streeft ernaar haar producten voortdurend te ontwikkelen en te verbeteren en behoudt zich derhalve het recht voor alle specificaties zonder voorafgaande kennisgeving of openbare bekendmaking te wijzigen.

12.6. Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot de Producten, eventuele tekeningen, beschrijvingen en andere door Lemnis Oreon verstrekte informatie (waaronder die op de internetsite van Lemnis Oreon) blijven het exclusieve eigendom van Lemnis Oreon.

12.7. Het is Lemnis Oreon toegestaan de bedrijfsgegevens van de Klant alsmede de persoonsgegevens van de contactpersonen van de Klant te verwerken en op te slaan en deze gegevens te delen met de aan Lemnis Oreon gelieerde ondernemingen en/of enig ander bedrijf dat door Lemnis Oreon kan worden ingeschakeld in verband met de uitvoering van de Overeenkomst.

12.8. Een enkele of gedeeltelijke uitoefening van enig recht of rechtsmiddel krachtens deze Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden door Lemnis Oreon sluit een andere of verdere uitoefening van dat recht of rechtsmiddel of de uitoefening van enig ander recht of rechtsmiddel niet uit. Een verklaring van afstand van een schending van deze Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden door Lemnis Oreon wordt niet beschouwd als een verklaring van afstand van een volgende schending.

12.9. De volgende artikelen blijven van kracht na beëindiging of annulering van, en na voltooiing van werkzaamheden krachtens, enige Overeenkomst tussen Klant en Lemnis Oreon betreffende de Producten: Artikel 4 (Belastingen), Artikel 7 (Garantie), Artikel 8 (Vrijwaring door Lemnis Oreon), Artikel 9 (Beperking van aansprakelijkheid), Artikel 11 (Vertrouwelijkheid), Artikel 12 (Diversen) en Artikel 13 (Toepasselijk recht).

13. Toepasselijk recht

13.1. De Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden worden uitsluitend beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met Nederlands recht. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing op de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden.

13.2. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.